25 Birželis 2019, Antradienis

 

Pirmas
 

Š. m. spalio 10 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 41 klausimu – patvirtinti mokymo įstaigų direktorių pareigybių aprašymai, tvarkos aprašai, pritarta prailgintos grupės steigimui, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais. 

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai ( nedalyvavo Mero pavaduotoja Virginija Eičienė). Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patvirtinti direktorių pareigybių aprašymai, leistinas pareigybių skaičius mokyklose

Tarybos nariams pritarus, patvirtinti Tauragės Tarailių progimnazijos, Skaudvilėls gimnazijos, „Versmės“ gimnazijos, Žalgirių gimnazijos, Žygaičių gimnazijos ir Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktorių pareigybės aprašymai.

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius 2018–2019 mokslo metais ( viso rajone 350,59).

Pritarta pailgintos grupės steigimui

Posėdžio metu pritarta sprendimui įsteigti 2 pailgintos dienos grupes Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje. 2018-2019 mokslo metais pailgintos grupės veiks Jovaruose ir Dacijonuose.

Pritarta projektų įgyvendinimui

Pritarta, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvautų projekte ,,Regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas“. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas  pasirašyti visus su šio sprendimo 1 punkte numatyto projekto rengimu ir vykdymu susijusius dokumentus.

Pritarta projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste“ įgyvendinimui. Tauragės rajono savivaldybės administracija įpareigota teikti paraišką 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir įgyvendinti  Projektą. Planuojama Projekto vertė – apie 772 237,00 Eur.

Pritarta Tauragės rajono savivaldybės administracijos teikiamai paraiškai projektui „Viešosios erdvės Taurų kaime sutvarkymas ir pritaikymas ikimokyklinio ugdymo poreikiams“. Planuojama Projekto vertė – apie 30 550 Eur.

Pritarta Tauragės rajono savivaldybės administracijos teikiamai paraiškai projektui „Viešosios erdvės Mažonų kaime sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinti. Planuojama Projekto vertė – apie 30 550 Eur.

Pritarta Tauragės rajono savivaldybės ir AB „Vilkyškių pieninė“ investicijų sutarčiai. Pritarta papildomam susitarimui prie Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie  AB ,,Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutarties.

Partvirtintas socialinės globos vietų skaičius

Posėdžio metu patvirtintas  socialinės globos vietų skaičius viešojoje įstaigoje Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje – 24.        

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Posėdžio metu pakeistas sprendimas „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.  Papildomas mokytojo padėjėjo etatas įsteigiamas Skaudvilės gimnazijoje, kur priešmokyklinio ugdymo grupėje mokosi sunkų neįgalumo lygį turintis vaikas.

Tarybai pritarus, pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl pritarimo įgyvendinti Tauragės rajono mokinių pažangumo skatinimo projektą“ 2 punktas ir jis išdėstytas taip: ,,2. Įsipareigoti projektui įgyvendinti iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto skirti 12 325 eurus.“

Pakeistas viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu ,,Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ ir jis  papildytas 3.5 papunkčiu:        ,,3.5. Skubios pagalbos kabineto gydytojas (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo)“.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu  „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Nuspręsta pakeisti Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo  tvarkos aprašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo  tvarkos aprašą patvirtinimo. Pakeistas 23, 73 ir 74 aprašo punktai.

Patvirtinti tvarkos aprašai, planai, rėmimo programos

Posėdžio metu patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašas. Aprašo tikslas – skatinti kultūrinę, meninę ir kūrybinę raišką, skirti fiziniams asmenims ar jų grupėms, meno kolektyvams, pasiekusiems aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, juos paruošusiems mokytojams ar meno kolektyvų vadovams pinigines premijas.

Nustatytos Tauragės rajono savivaldybės teritorijos, kuriose draudžiama vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais: virš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Tauragė, Gedimino g. 17); virš UAB „Tauragės vandenys“ (Tauragė, Šlaito g. 2); virš Tauragės miesto nuotekų valyklos (Tauragės r. sav., Tauragės sen., Ližių k., Ližių g. 31); virš UAB Tauragės šilumos tinklų (Tauragė, Paberžių g. 16); virš Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono (Tauragės r. sav., Tauragės sen., Laužo k. 1);  virš viešosios įstaigos Tauragės ligoninės (Tauragė, V. Kudirkos g. 2);  virš Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų (išskyrus ugdymo įstaigos reikmėms); teritorijose, kuriose vyksta masiniai renginiai (koncertai, sporto varžybos, mitingai), ir kitose masinio susibūrimo vietose (šis punktas negalioja specialiosioms tarnyboms (policijai, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai), siekiančioms užtikrinti civilinę saugą, ir tam tikrais atvejais renginio organizatoriams, kai bepiločių orlaivių naudojimas yra neatskiriama renginio dalis); teritorijose, kuriose vykdomos Lietuvos kariuomenės pratybos, vizualiai matomi kariai, karinė technika ar karinė įranga.

Perduotas, perimtas, perkamas, nuomojamas turtas

Nuspręsta pirkti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus – gyvenamąsias patalpas / butus: Ateities tak. 20-40 (3 kambarių, 64,16 kv. m, kaina – 34 000 Eur); Dainavos g. 9-26 (1 kambario, 36,36 kv. m, kaina – 21 000 Eur); Dariaus ir Girėno g. 36-21 (1 kambario, 29,27 kv. m, kaina – 18 000 Eur); J. Tumo-Vaižganto g. 120-54 (1 kambario, 28,58 kv. m, kaina – 17 200 Eur).

Nuspręsta dėl fizinio nusidėvėjimo pripažinti netinkamomis (negalimomis) naudoti šias Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas: butus Norkiškės kaime Šermukšnių g. 18-1; Šermukšnių g. 18-2; Tauragėje, Prezidento g. 45-2.

Pritarta sprendimui perduoti Tauragės sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise šį Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: pastatą – sporto mokyklą Tauragėje, Prezidento g. 27A; pastatą – sporto salę Tauragėje, Prezidento g. 92.;

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis inžinerinis statinys – krepšinio aikštelė, esanti Tauragėje, Melioratorių g.

Leista Tauragės rajono savivaldybės administracijai organizuoti  nekilnojamojo turto, reikalingo ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti, nuomos procedūras.

Leista Tauragės kultūros centrui, Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Kultūros namų pastato Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 3, patikėtiniui, 1 kartą per mėnesį  (trukmė – iki 6 val.) laisvu nuo renginių metu nuomoti viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialui patalpą Kultūros namų pastate  kraujo donorystės akcijai organizuoti.

Pritarta darbų įtraukimui į planuojamų statyti objektų sąrašą

Atsižvelgus į Tauragės profesinio rengimo centro paraišką atlikti privažiavimo prie gyvenamųjų namų Tauragėje, Aerodromo g. 3, 3A, 3B, 3C  sutvarkymo darbus, nuspręsta darbus įrašyti į planuojamų statyti objektų sąrašą. Nuspręsta, kad prie šio sprendimo 1 punkte nurodytų darbų atlikimo savivaldybė prisidės 60 proc. bendros darbų vertės.

Nustatytos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomos vidutinės kietojo kuro kainos

Posėdžio metu nustatytos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomos vidutinės kietojo kuro kainos (su pridėtinės vertės mokesčiu) 2018–2019 metų šildymo sezonui: malkos – 37,00 Eur / kub. m; . medžio granulės – 170,00 Eur / t; pjuvenų briketai – 160,00 Eur / t;  pjuvenų granulės – 190 Eur / t; durpės – 50,00 Eur / kub. m; durpių briketai – 90,00 Eur / t; akmens anglys – 160,00 Eur / t.

Patvirtintas turto, parduodamo viešame aukcione, sąrašas

Patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas.

Deleguotas asmuo į darbo grupę

Tarybos nariams pritarus, į Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę deleguotas tarybos narys Tomas Raulinavičius ( pakaitinis – Mero patarėjas Dovydas Kaminskas).

Leista statyti sandėliavimo paskirties pastatą

Tarybos narių sprendimu leista UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro panaudos pagrindais valdomame žemės sklype Tauragėje, Paberžių g. 14A, statyti sandėliavimo paskirties pastatą, reikalingą savarankiškai savivaldybės funkcijai – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių  žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas – vykdyti.

Leista skelbti viešą nuomos konkursą

Tarybos nariai pritarė sprendimui leisti Skaudvilės seniūnijai skelbti negyvenamųjų patalpų, esančių Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Žemaitės g. 12, viešą nuomos konkursą. Patalpos bus nuomojamos 5 metų laikotarpiui (su galimybe  pratęsti nuomos sutartį iki 10 metų). Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis– kultūros (visuomeninei veiklai vykdyti); Pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 0,46 Eur.

Pareikalauta pateikti rašytinį paaiškinimą

21 tarybos nariui balsavus „už“,  nuspręsta iš Tauragės r. (duomenys neskelbtini) pagrindinės mokyklos direktoriaus R. V. pareikalauti per 5 darbo dienas pateikti rašytinį paaiškinimą dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2018 m. spalio 2 d. rašte Nr. 10 SD-471 ,,Dėl galimo smurto (duomenys neskelbtini)  pagrindinėje mokykloje“ nurodytų aplinkybių.

Savivaldybės informacija

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija