7 Balandis 2020, Antradienis

 

Pirmas
 

Š. m. kovo 27  d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 32 klausimais – patvirtintos asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitos, tvarkos aprašai,  pritarta projektų įgyvendinimui,  medicinos prietaisų įsigijimui, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais (klausimas „ Dėl viešosios įstaigos „Tauragės futbolas“ steigiamos vaikų ir jaunių futbolo akademijos Tauras“ buveinės įregistravimo Tauragėje, Vytauto g. 140A“ vieningu sutarimu atidėtas).

Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Viktoras Kovšovas ir Arūnas Beišys). Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patvirtintos veiklos ataskaitos

Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams pritarus, patvirtintos viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, viešosios įstaigos Tauragės ligoninės, viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniai.

Šių įstaigų vadovams nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. nustatyti mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiai – po  40 proc. nuo pastoviosios mėnesinės algos dalies dydžio.

Posėdžio metu patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2018 metų veiklos ataskaita.

Pritarta rezidentūros studijų kainos apmokėjimui

Vadovaudamasi įstatymu bei atsižvelgdama į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2019 m. vasario 19 d. raštą ,,Dėl specialistų poreikio suderinimo“, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti Tauragės ligoninės gydytojo rezidento dermatovenerologo rezidentūros studijų kainos apmokėjimui iš viešosios įstaigos Tauragės ligoninės lėšų.

Pritarta medicinos prietaiso įsigijimui

Posėdžio metu pritarta, kad viešoji įstaiga Tauragės ligoninė įsigytų brangų medicinos prietaisą –laparoskopą.  Laporoskopas – įranga skirta operacijoms atlikti. Preliminari prietaiso vertė – 145 tūkst. Eur.

Nustatytos einamųjų metų užduotys

Tarybos nariams pritarus, nustatytos einamųjų metų užduotys Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos direktorei Daliai Pukelienei ir Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorei Viktorijai Paulauskienei. Užduotyse numatyta gerinti kiekvieno ugdytinio pasiekimus ir pažangą, stiprinti įstaigos ir tėvų bendradarbiavimą, užtikrinti įgyvendinamų programų tęstinumą ir kt.

Patvirtintos atestacijų programos

Posėdžio metu patvirtintos Tauragės r. Batakių, Lauksargių ir Pagramančio pagrindinių mokyklų, Skaudvilės, Žygaičių ir Tauragės Žalgirių gimnazijų, Tarailių, Martyno Mažvydo, ,,Aušros“ ir „Šaltinio“ progimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos, Lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Kodėlčius“, ,,Žvaigždutė“, Vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, Muzikos mokyklos, Sporto ir Suaugusiųjų mokymo centrų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2019–2021 metų programos.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Tarybos nariams pritarus, pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ priedas „Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius“. L/d „Ąžuoliukas“ steigiamas mokytojo padėjėjų ir logopedo etatai.

Pakeista Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 17 d. sprendimu „Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedo 5 eilutė. Numatyta nuo 2019 rugpjūčio 31 d. uždaryti Žygaičių gimnazijos Sartininkų pradinio ugdymo skyrių.

Pakeistos 2019 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-10 „Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2 priedai).

Pakeistas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimu „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( pakeisti 2,3,4,5,6,7 punktai).

Pakeistas Nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti  tvarkos aprašas. Aprašas papildytas 4.12 papunkčiu:„4.12. socialinių pedagogų, psichologų, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą teikiančių specialistų darbo užmokesčiui mokėti.“ Pakeistas 5 punktas.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo ,,Dėl pritarimo AB „Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projekto pripažinimui regioninės svarbos projektu“ 1 punktas ir jis išdėstytas taip:,,1. Pritarti AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos  projekto, numatomo įgyvendinti 1,2521 ha laisvame valstybinės žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5201-7044)  Tauragėje, Gaurės g. 22G, pripažinimui regioninės svarbos projektu.“

Patvirtintas priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašas ir mokyklų klasių komplektų skaičius

Vieningai patvirtinti 2019–2020 mokslo metų Tauragės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai bei 2019–2020 mokslo metų Tauragės rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir etatų sąrašas, neviršijant 2019 metams švietimo įstaigoms skirtų mokinio krepšelio lėšų.

Nustatytas Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius 2019–2020 mokslo metams. Numatyta nesudaryti klasės komplekto, jei mokykla: 1–10 (II gimnazijos) klasėse nesurenka 8 mokinių (išskyrus specialiąsias, lavinamąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo klases); III–IV gimnazijos klasėse nesurenka 11 mokinių.

Patvirtinti tvarkos aprašai ir specialiųjų programų priemonės

Tarybos nariams pritarus, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemones. 34 numatytoms priemonėms įgyvendinti bus skirta 30 400 Eur.

Posėdžio metu patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašas. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ ir kitais teisės aktais.

Patvirtintas Piniginės socialinės paramos  nepasiturintiems Tauragės  rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas.

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašas. Aprašas nustato Tauragės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos posėdžių, išskyrus uždarus, transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarką.

Pritarta projektų įgyvendinimui

Posėdžio metu vieningai pritarta projekto ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. Įsipareigota, gavus Projektui finansavimą, skirti lėšas iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių Projekto tinkamų išlaidų, kurių nepadengia Projekto finansavimas, daliai ir visoms netinkamoms, tačiau Projekto įgyvendinimui būtinoms išlaidoms, jei tokių bus, finansuoti. Įsipareigota užtikrinti  Projekto veiklų tęstinumą 5 metus po Projekto įgyvendinimo pabaigos.

Nuspręsta pritarti, kad Tauragės miesto vietos veiklos grupė ir Tauragės rajono savivaldybės administracija partnerių teisėmis dalyvautų projekto „Viešųjų iniciatyvų centrų tinklo Rusijos ir Lietuvos pasienio zonoje sukūrimas“ (toliau – Projektas) konkursinės paraiškos rengime ir teikime. Įsipareigota Projekto bendrajam finansavimui  iš biudžeto skirti 10 procentų sutartyje numatytų Tauragės miesto vietos veiklos grupei ir Tauragės rajono savivaldybės administracijai tenkančių Projekto biudžeto lėšų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinų išlaidų dalį.

Pritarta, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija vadovaujančio partnerio teisėmis dalyvautų projekto „Viešosios infrastruktūros, skirtos bendruomeninėms iniciatyvoms skatinti, plėtra Tauragės rajono ir Sovetsko miesto savivaldybėse“ (toliau – Projektas) konkursinės paraiškos rengime ir teikime. Įsipareigota Projekto bendrajam finansavimui  iš biudžeto skirti 10 procentų sutartyje numatytų Tauragės rajono savivaldybės administracijai tenkančių Projekto biudžeto lėšų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinų išlaidų dalį.

Pritarta projekto „Tauragės r. Baltrušaičių k. v., Batakių k. v., Gaurės k. v. blogos būklės griovių ir jų esančių statinių rekonstrukcija“  (toliau – Projektas) įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Numatyta skirti Projekto finansavimui (planuojama Projekto  vertė – 454 000 Eur su PVM) ne mažiau kaip 20 procentų privalomų prisidėti visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų ir sumokėti netinkamas  finansuoti, tačiau Projektui  įgyvendinti  būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengs Projektui skirtas finansavimas, iš Tauragės rajono savivaldybės 2019–2020 m. biudžeto lėšų.

Pritarta nuomos konkurso paskelbimui

Posėdžio metu nuspręsta leisti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnui skelbti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto –  inžinerinio statinio – kapinių takelio, esančio Tauragės r. sav., Tauragės sen., Dunokų  k. 2A, viešą nuomos konkursą kolumbariumui įrengti ir jį eksploatuoti.

Savivaldybės informacija

Komentarai

 #
stalino nebeliko ūra ūra tovarišči
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija